نیایش پشت خاکریز

الهی! بین ما وگناه، سیم خاردار بکش و این فاصله را مین گذاری کن، اینک تانک های لشگر بی فرهنگ غرب، ما را نشانه رفته اند.

خداوندا!! آرپی جی ضد گناه عطا کن. پیام فرمانده لشگر از بی سیم ها می آید که دشمن شبیخون زده است.

الهی! تو را به شب های مقدس جنگ، دوربین مادون قرمز عطا فرما. انبار مهمات مهاجمین فرهنگی را از خمپاره های 60 خالی گردان که آنها بی صدا می آیند.

الهی! جوانان غیور این آب و خاک را اولئک المقربون گردان و آنان را در جنات النعیم بر سر موضونه متکئین ساز.

بارالها! ما را در سنگر فرهنگ پر انتظارمان از شر پاتک های احمقانه مروجان برهنگی محافظت فرما وتیر های مستقیم قباحت و زشتی را بر ما کارگر مکن و ما را از تیر رس تک تیرانداز های پنهان شده در پشت دیوارهای بی شرمی دورنما و همه سنگر های کمین جبهه های بی حیایی را مقهوم گردان ...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید