میمانی یا میروی؟

مپندار که تنها عاشورائیان را بدان بلا آزمودن و لا غیر !


صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است.


جاذبه خاک به ماندن می خواند و آن عهد باطنی، به رفتن .


عقل به ماندن میخواند و عشق به رفتن ...


و این هر دو را خداوند آفریده است.


تا وجود انسان در آوارگی حیرت میان عقل و عشق معنا شود...


ای دل تو چه میکنی ؟  میمانی یا میروی ؟ . . .

 


/ 0 نظر / 4 بازدید