یارانه

کم مونده تلویزیون زیر نویس کنه

قال رسول الله(ص): انصرفوا الرایانه ادخلوا فی الجنه.

هرکس از دریافت یارانه انصراف دهد ب بهشت وارد میشود...

.

.

لبخند

/ 0 نظر / 13 بازدید