گریه ی بی اختیار

تو راخبرزدل بیقرارباید ونیست

غم تو هست،ولی غمگسار باید نیست

اسیرگریه ی بی اختیارخویشتنم

فغان که در کف من اختیارباید نیست

چو شام غم،دلم اندوهگین نباید وهست

چوصبحدم،نفسم بی غبارباید ونیست

مرازباده ی نوشین،نمگشاید دل

که می به گرمی آغوش یارباید ونیست

درون آتش ازآنم که آتشین گل من

تو را چو پاره ی دل،در کنارباید ونیست

به سرد مهری باد خزان نباید وهست

به فیض بخشی ابربهارباید ونیست

چگونه لاف محبت زنی که از غم عشق

تو را چو لاله دلی داغدارباید ونیست

کجابه صحبت پاکان رسی که دیده ی تو

بسان شبنم گل،اشکبارباید ونیست

رهی،به شام جدائی چه طاقتی است مرا؟

که روز وصل دلم را قرارباید ونیست

/ 0 نظر / 4 بازدید