کلمه

 

کلمه می تواند تو را مشتاق کند مثل دوستت دارم
 
کلمه می تواند تو را ویران کند مثل از تو بیزارم
 
کلمه می تواند تو را تلخ کند مثل خسته ام
 
کلمه می تواند تو را سبز کند مثل خوشحالم
 
کلمه می تواند تو را زیبا کند مثل سپاسگزارم
 
کلمه می تواند تو را سست کند مثل نمی توانم
  
کلمه می تواند تو را پیش ببرد مثل ایمان دارم
  
کلمه می تواند تو را خاموش کند مثل شانس ندارم
 
کلمه می تواند تو را آغاز کند مثل از همین لحظه شروع می کنم، از همین نقطه تغییر می کنم، از همین دم یک طرح نو می زنم.  می توانم، می خواهم، می شود
/ 0 نظر / 4 بازدید