هفت پند مولانا

 •  
 • 1.در بخشیدن خطای دیگران مانند شب باش
 •   
 • 2.در فروتنی مانند زمین  باش
 •  
 • 3.در مهر و دوستی مانند خورشید  باش
 •  
 • 4.هنگام خشم و غضب مانند کوه  باش
 •   
 • 5.در سخاوت و کمک به دیگران مانند رود  باش
 •  
 • 6.در هماهنگی و کنارآمدن با دیگران مانند
  دریا  باش
 •   
 • 7.خودت باش همانگونه که می‌نمایی
 •  
/ 0 نظر / 12 بازدید