کاش...

                                                

                                                                کاش دهقان فداکار

                                                                 دو پیراهن داشت

                                                             دومی را هم آتش می زد

                                                                  سر راه ایستگاه

                                                       قطار ما را هم از حادثه می رهاند

                                               چرا این قطار همیشه پی حادثه می رود...؟

/ 0 نظر / 5 بازدید