او که عاشق بود

 

او که عاشق بود 

عیسی (ع) را می ستایند به نام پیامبر عشق...

آن بزرگ ، تنها سال هایی  فرصت یافت تا با مردمانش بیامیزد وزندگی کند و پیام مهر بیفشاند...

فرمود برادرم محمد خواهد آمد آنان که مرا تصدیق کنند او را نیز باور خواهند کرد...

و محمد(ص) چون نفسی الهی بر زمین دمیده شد و طرح زندگی خدایی را بر جهان انداخت.

چشم هایش پرده از ایمان بر داشت و زبانش راز زندگی را بر ملا کرد.

راه که می رفت ، انبوهی از فرشتگان قدم هایش را می ستودند و در پی گام هایش می دویدند.

عیسی مشتاق دیدارش بود و موسی وصالش را می جست.

همه    

 چند چیز است که تا دم مرگ از آنها دست بر نمی دارم:

روی زمین با بردگان غذا خوردن ، شیر بز را دست خود دوشیدن، لباس پشمینه پوشیدن و به کودکان سلام کردن، تا آن که پس از من سنت شود. صدیقیانی چون اباذر در طلب مهرش روز و شب نداشتند و چون سلمان، راه ها به شوق رویش آمده بودند با این همه شکوه، باز هم خاکستر ریزان بر سرش را به عیادت می رفت...

چه می کرد عیسی اگر او را می دید؟ همو که خدایش فرمود او را بر خُلق عظیم آفریده ام. حریص بود، به عاشقی بر بندگان خدا، حریص بود، به بازداشتن بندگان از آتشی نزدیک، حریص بود، به رستگاری بندگان، حریص بود، به رساندن صدای خدا به گوش ها بسته... این گونه حریص بود.

خدایش فرمودبر خود سخت مگیر که نزدیک است جان از تو مفارقت کند...

ما از تو عاشق تریم به بندگانمان...

قلب مهربانت عالم را درگیر کرده...

حال تو بگو پیامبر عشق کیست؟ آیا آن که 23سال رحمت می پراکنید و عشق می پاشید و جبرائیل از محبتش سیراب می شد و مسلمانان زندگی را می شناختند آیا پیامبر رحمت و عشق نیست؟ او که مسیحیان از تبرک نامش بهره می گیرند...

او که دریاها یادش موج می جوشند او که خدا عاشقش بود...

او که جز پَستان وپلیدان زبان به توهینش نمی گشایند.

او محمد بود و حریص بود به رستگاری من و تو...

و او عاشق بود.

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

/ 0 نظر / 18 بازدید