چی می شد ... ؟

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده

چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم.

 

چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد

چون امروز اطاعتش نکردیم .

 

چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود

چرا که امروز قادر به درکش نبودیم.

 

چی می شد دیگه هرگز شکوفا شدن گلی را نمی دیدیم

چرا که وقتی خدا بارون فرستاده بود گله کردیم.

 

چی می شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دریغ می کرد

چرا که ما از محبت ورزیدن به دیگران دریغ کردیم .

چی می شد اگه خدا فردا کتاب مقدسش را از ما می گرفت

چرا که امروز فرصت نکردیم آنرا بخوانیم .

چی می شد اگه خدا در خا نه اش را می بست

چون ما در قلبهای خود را بسته ایم .

 

چی می شد اگه خدا امروز به حرفهایمان گوش نمی داد

چون دیروز به دستوراتش خوب عمل نکردیم.

 

چی می شد اگه خدا خواسته هایمان را بی پاسخ می گذاشت

چون فراموشش کردیم.

 

چی می شه

اگه از این مطالب به سادگی بگذریم ؟

 

بیاییم خود را به خدا نزدیکتر کنیم

و بذر خداشناسی را در قلبـهای یکدیگر بکاریم.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید