شب است و سکوت است وماه است ومن...

شب است و سکوت است وماه است ومن

فغان وغم واشک وآه است ومن

شب وخلوت وبغض نشکفته ام

شب ومثنوی های ناگفته ام

شب و ناله های نهان درگلو

شب وماندن استخوان درگلو

من امشب خبرمیکنم درد را

که آتش زند این دل سرد را

بگوبشکند بغض پنهان من

که گل سرزند از گریبان من

مرا کشت خاموشی ناله ها

دریغ از فراموشی لاله ها

کجا رفت تاثیر سوز دعا

کجایید مردان بی ادعا؟

کجایید شور آفرینان عشق؟

علمدارمردان میدان عشق

کجایید مستان جام الست

دلیران عاشق،شهیدان مست

همانان که از وادی دیگرند

همانان که گمنام ونام آورند

هلا!پیرهشیار درد آشنا

بریز از می صبر در جام ما

من از شرمساران روی توام

زدردی کشان سبوی توام

غرورم نمیخواست این سان مرا

پریشان وسر در گریبان مرا

غرورم نمیدید این روز را

چنان ناله های جگر سوز را

غرورم برای خدا بود و عشق

پل محکمی بین ما بودوعشق

نه!این دل سزاوار ماندن نبود

سزاوار ماندن دل من نبود

من از انتهای جنون آمدم

من از زیر باران خون آمدم

از آنجا که پرواز یعنی خدا

سرانجام وآغاز یعنی خدا

هلا!دین فروشان دنیا پرست

سکوت شماپشت مارا شکست

چرا ره نبستید بردشنه ها؟

ندادید آبی به لب تشنه ها؟

نرفتید گامی به فرمان عشق

نبردیدراهی به میدان عشق

اگر داغ دین بر جبین میزنید

خموشیدو جان به آتش میزنید

کنون صبر باید بر این داغها

که پر گل شود کوچه ها باغ ها

شب است وسکوت است وماه است ومن...

 

/ 0 نظر / 49 بازدید